Zapowiedź naboru wniosków dla transportu intermodalnego
Zapowiedź naboru wniosków dla transportu intermodalnego
Powrót do aktualności
17 lipca 2023

Zapowiedź naboru wniosków dla transportu intermodalnego

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych już wkrótce ogłoszony zostanie nabór wniosków o objecie wsparciem w ramach komponentu E- Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E2.1.3. Transport intermodalny.

Pomoc w ramach Działania może być udzielona przedsiębiorcy jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), mającemu siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs skierowany będzie na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie transportu intermodalnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących:

  1. budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w tym infrastruktury dedykowanej w zakresie infrastruktury drogowej, bocznic kolejowych lub linii kolejowych, które służą połączeniu terminali intermodalnych z siecią drogową lub siecią kolejową;
  2. zakup lub modernizację urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych;
  3. zakup lub modernizację i wdrożenie systemów informatycznych niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym;
  4. zakup nowego lub zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca nie jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy;
  5. zakup nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności maksymalna intensywność pomocy wynosić będzie 50% wydatków kwalifikowalnych.  W przypadku zakupu zeroemisyjnych urządzeń przeładunkowych może sięgnąć nawet 75%.

Terminy i harmonogram konkursu uzależniony jest od terminu zatwierdzenia programu pomocowego.

Budżet konkursu to 1 004 962 707 zł.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia finansowego dla transportu intermodalnego zachęcam do skontaktowania się z naszym zespołem doradców. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkich informacji i pomóc Państwu w procesie aplikowania o dotację.