Nowy rok - nowe możliwości finansowania projektów
Nowy rok - nowe możliwości finansowania projektów
Powrót do aktualności
5 stycznia 2024

Nowy rok - nowe możliwości finansowania projektów

Nowe perspektywy finansowania projektów energetycznych w 2024 roku

Szanowni Państwo,

 

z radością witam Państwa w Nowym Roku, pełnym nowych wyzwań i fascynujących projektów. Otwierają się przed nami możliwości, których realizacja może być ułatwiona dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu. W kontekście zmieniającej się sytuacji gospodarczej, warto być zawsze na bieżąco z dostępnymi środkami wsparcia, które mogą istotnie przyczynić się do rozwoju Państwa przedsięwzięć. W tym kontekście, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wybrane planowane oraz aktualne nabory wniosków, które stanowią cenne źródło finansowania.

 

 

 1. BIOGAZ/BIOMETAN – I kwartał 2024 (obecnie 29.02.2024)

Wraz z końcem lutego pojawić się ma długo wyczekiwane już Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE, które skierowane będzie na wsparcie produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z biogazu oraz produkcji biometanu. Mieliśmy okazję zapoznać się z wersją roboczą kryteriów oceny projektów. Obecnie oczekujemy na publikację ostatecznej wersji dokumentu oraz informacje o warunkach wsparcia projektów.

 

 

 1. WODÓR – Program Wodoryzacja Gospodarki w ramach KPO- 2024 rok

Program został przekazany z NFOŚiGW w ręce BGK. Oczekujemy obecnie na kolejne informacje na temat ewentualnej zmiany założeń Programowych czy kryteriów oceny projektów. Program ruszy w 2024 roku, próbujemy ustalić bliższe szczegóły. Jeśli się to uda oczywiście poinformujemy Państwa.

 

 

 

 1. KOGENERACJA dla Energetyki i Przemysłu – I kwartał 2024

Dotychczas miała miejsce jedna edycja Programu, wyłącznie dla Instalacji powyżej 10MWe. Obecnie dokonano zmian i podzielono Program na 2 części:

 • Część 1) Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
 • Część 2) Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – definicja Beneficjenta rozszerzona na przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.  W cz. 2) projektu programu priorytetowego wskazano maksymalną wysokość wsparcia bezzwrotnego na poziomie maksymalnego poziomu możliwej do uzyskania pomocy publicznej (30% lub 45% w przypadku kogeneracji z OZE). Wcześniej było to 20% lub 30% jeśli mowa o kogeneracji z OZE.

 

 1. OZE – źródła ciepła dla ciepłownictwa – I kwartał 2024 roku

Długo wyczekiwany już nabór wniosków o dofinansowanie dla ciepła z OZE (z wyłączeniem biomasy). Do wsparcia kwalifikuje się Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy źródeł o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 2 MWt, w których do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się energia ze źródeł odnawialnych ograniczonych do: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, geotermii.

 

 

 1. Efektywność energetyczna – pierwsze możliwości wsparcia już w I kwartale 2024 roku

W ramach tego obszaru wymienić możemy dwa flagowe nabory wniosków: FENX.01.01 Efektywność energetyczna w średnich i dużych przedsiębiorstwach wdrażany przez NFOŚiGW w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i środowisko (nabór zaplanowany w styczniu 2024 roku) oraz FENG Kredyt ekologiczny (aż dwa planowane nabory w 2024 roku). Wspierane będą projekty wynikające z przeprowadzonego uprzednio audytu energetycznego, prowadzące do osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii pierwotnej.

 

 1. GOZ w przedsiębiorstwach – rozpoczęcie naboru wniosków 31.10.2024 roku.

Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym w zakresie następujących obszarów:

 • Rozwijanie recyklingu odpadów - wspierane będą działania polegające na budowie nowych, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji w zakresie zdolności do realizacji procesów odzysku, w tym recyklingu odpadów pochodzenia komunalnego, jak również odpadów przemysłowych i handlowych o podobnych właściwościach do odpadów komunalnych oraz
 • Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ - wspierane będą przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji zasobochłonności prowadzonej działalności w przedsiębiorstwach w całym cyklu życia produktu lub usługi. Realizowane działania będą przyczyniać się m.in. do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia wydajności materiałowej prowadzonych procesów technologicznych, wykorzystania jako surowców pozostałości i odpadów z procesów produkcji (własnej lub zewnętrznej), jak również wykorzystania w produkcji materiałów pochodzących z odzysku, w tym z procesów recyklingu lub przygotowania do recyklingu. Możliwe będzie także wsparcie działań związanych z GOZ w zakresie ograniczenia zużycia wody w procesach technologicznych oraz zamknięciem jej w obieg.  

 

 1. INSTALACJE GOSPODAROWANIA ODPADAMI – I kwartał 2024 roku.

W ramach Programu Priorytetowego Gospodarka Odpadami, gdzie na dofinansowanie może liczyć cały szereg inwestycji związanych z przetwarzaniem, recyklingiem odpadów komunalnych, innych niż komunalne, niebezpiecznych (w tym medycznych i weterynaryjnych) i innych.

 

 

A to tylko namiastka tego, co oferuje 2024 rok, bowiem Programów będzie znacznie więcej. Wiemy już o kolejnej edycji Energii dla wsi, dofinansowaniu dla magazynów energii w ramach Funduszu Modernizacyjnego czy kolejnych naborach na OZE w ramach Funduszy Europejskich w danych województwach.

 

Dodatkowo przypominamy o trwających, ciekawych naborach wniosków, które cieszą się ogromnych zainteresowaniem, a wśród nich:

 1. Energia dla Wsi. Program wspierający inwestycje w OZE, realizowane przez rolników czy spółdzielnie energetyczne. Nabór wniosków do 29.02.2024 roku.
 2. Racjonalna gospodarka odpadami”: Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne – wsparcie dla budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
 3. Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny – kwalifikowana budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystanie uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Aplikacje można składać w terminie do 30.06.2024 r.
 4. Energia Plus – Program, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. W praktyce z przedmiotowego źródła pozyskaliśmy wsparcie dla wielu projektów fotowoltaicznych (w tym własnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MWe), projektów biogazowych oraz związanych z wychwytywaniem CO2.

 

Poznanie szczegółów tych programów może otworzyć nowe perspektywy i ułatwić efektywne planowanie naszych działań w nadchodzącym roku. W razie zainteresowania, jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić szczegółowych informacji na temat dostępnych możliwości finansowania oraz służyć pomocą w procesie aplikacyjnym. Wierzę, że dzięki współpracy będziemy mogli skutecznie zrealizować nasze cele i projekty w 2024 roku.