FENX01.03 Gospodarka wodno ściekowa - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie
FENX01.03 Gospodarka wodno ściekowa - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie
Powrót do aktualności
31 sierpnia 2023

FENX01.03 Gospodarka wodno ściekowa - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

informuję, że ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie dla działania FENX.01.03 Gospodarka wodno‐ściekowa, w ramach którego na dofinansowanie w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych mogą liczyć podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo‐kanalizacyjne.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 31 sierpnia 2023 r. do 31 października 2023 r.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania FENX.01.03

 1. W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia związane z budową nowej infrastruktury komunalnej do zbierania ścieków komunalnych oraz budową, przebudową, rozbudową i remontem istniejącej infrastruktury komunalnej do ich oczyszczania, niezbędne do zrealizowania zobowiązań wynikających z Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (zwanej dalej: dyrektywą ściekową), realizowane wyłącznie w aglomeracjach o wielkości co najmniej 15 000 RLM, wskazanych w obowiązującym w dniu złożenia wniosku Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) jako niespełniające wymaganych warunków zgodności z dyrektywą ściekową.

Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie obowiązujący KPOŚK dostępny pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/gospodarka-sciekowa.

 1. W ramach naboru wsparcie może zostać przyznane kompleksowym projektom w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zlokalizowanym na obszarze aglomeracji ujętych w KPOŚK, których zakres obejmuje:
  1. budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, która jest niezbędna dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą ściekową w zakresie standardów oczyszczania lub sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację. Tam gdzie to możliwe, a także uzasadnione technicznie i finansowo, zakres projektu może obejmować również technologie wykorzystujące potencjał energetyczny ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz energooszczędne urządzenia lub
  2. budowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji, które nie spełniają wynikającego z dyrektywy ściekowej wymogu w zakresie stopnia skanalizowania. Dofinansowanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w ramach naboru jest możliwe jedynie w przypadku, gdy jest ona niezbędna dla zrealizowania objętej projektem nowej sieci kanalizacji sanitarnej.
 2. W ograniczonym zakresie rzeczowym oraz finansowym (do 20% całkowitego kosztu kwalifikowanego projektu) i wyłącznie w sytuacji, gdy równocześnie zostanie zapewniona zgodność aglomeracji z wymaganiami dyrektywy ściekowej, dopuszczalne jest włączenie do zakresu kompleksowego projektu również zadań uzupełniających, niemających bezpośredniego wpływu na osiągnięcie przez aglomerację zgodności z dyrektywą ściekową, które polegają na:
  1. wdrożeniu inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi;
  2. modernizacji lub rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym infrastruktury służącej do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania potencjału ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w przypadku oczyszczalni, które spełniają warunki zgodności z dyrektywą ściekową w zakresie standardów oczyszczania i sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących;
  3. zakupie i wdrożeniu energooszczędnych urządzeń i technologii stosowanych do zbierania ścieków komunalnych;
  4. realizacji zadań związanych z rozbudową i poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę, dotyczących:
   1. ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych;
   2. zwiększania efektywności dostaw wody, rozwoju systemów ujęć, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy wody do spożycia (w tym budowa nowych lub modernizacja istniejących sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć wody);
   3. zmniejszenia zużycia wody, ujęcia jej w obiegu zamkniętym oraz wtórnego wykorzystania wody w podmiotach bezpośrednio realizujących zadania związane z gospodarką wodno‐ściekową.

Szersze informacje znajdą Państwo na stronie z ogłoszeniem o konkursie.
FENX.01.03-IW.01-001/23 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.