Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny w dolnośląskim

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania RPO WD 3.5 Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny. W ramach działania można ubiegać się o dofinansowanie dla dwóch typów projektów:

 • Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączami;
 • Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

Wnioski można będzie składać w terminie od 16.01.2018 roku do dnia 23.03.2018 roku.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów/wnioskodawców:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • przedsiębiorstwa energetyczne;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • jednostki naukowe;
 • uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
 • organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;
 • przedsiębiorstwa.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 7 836 870 EUR.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://dip.dolnyslask.pl/