Wysłuchanie odwrócone programu FEnIKS – prezentujemy projekt przekazany do Komisji Europejskiej

W najnowszej wersji programu FEnIKS Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zwiększyło pulę środków dla sektora energetyki na Program „Czyste Powietrze” oraz na transport kolejowy i bioróżnorodność. Doprecyzowane zostały także zapisy dotyczące szerokiego zastosowania rozwiązań proekologicznych we wszystkich projektach realizowanych w Programie. Uwzględniono postulat wsparcia małej retencji na terenach leśnych. Jest to odpowiedź MFiPR na uwagi zgłoszone do projektu programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) podczas konsultacji w lipcu ubiegłego roku.

Przez ostatnie miesiące MFiPR analizowało wszystkie opinie i postulaty przesłane w ramach konsultacji społecznych i wysłuchania publicznego, uzgodnień z samorządami oraz konsultacji międzyresortowych. Wszystkie uwagi zostały szczegółowo rozpatrzone i stanowiły cenny wkład w przygotowanie nowej wersji programu, którego budżet to ponad 25 mld euro.

Obecnie projekt programu, już po akceptacji przez Radę Ministrów, został przekazany do Komisji Europejskiej. W najbliższym czasie rozpoczną się oficjalne negocjacje programu.

Główne zmiany dokonane w oparciu o konsultacje społeczne to oprócz zwiększenia środków dla energetyki, zmiany zapisów dotyczących wsparcia dla wodoru w różnych segmentach sektora oraz doprecyzowanie zapisów dotyczących form wsparcia finansowego.

MFiPR przewiduje kontynuowanie projektów dotyczących adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, w tym rozwoju systemów małej retencji, realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020.

Zwiększono alokację i poszerzono zakres wsparcia w obszarze bioróżnorodności. Uwzględniono postulat dotyczący wsparcia zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, a także wsparcia też innych miast, niż wojewódzkie, w zakresie transportu miejskiego.

W obszarze zdrowia MFiPR zakłada m.in. poprawę dostępności usług zdrowotnych, w tym dla osób przewlekle chorych i seniorów.

Z projektem można zapoznać się na stronach funduszy europejskich

Zespół METROPOLIS