Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach na Podlasiu - Ekoinnowacje

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Typ. 2 Ekoinnowacje.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINASOWANIE
W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji (typ projektu 2. wymieniony w SZOOP) mających służyć zwiększeniu efektywności korzystania z zasobów naturalnych, obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i wzrostowi ich konkurencyjności, rozumianych jako:

  • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
  • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
  • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
  • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
  • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
  • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
  • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
  • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie od 28.08.2017 roku do dnia 29.09.2017 roku.

ZASADY DOFINANSOWANIA
Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

  1. dla mikro i małych przedsiębiorców – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  2. b)dla średnich przedsiębiorców – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 5 000 000,00 PLN

Jeśli posiadacie Państwo inwestycję, jaka potencjalnie wpisuje się w przedmiotowe Działanie i chcielibyście pozyskać na nią dofinansowanie jest to odpowiedni moment, by rozpocząć niezbędne przygotowania.  Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Źródło: https://rpo.wrotapodlasia.pl/