Aktualności

18 kwietnia 2016

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Z przyjemnością informujemy, iż  już niebawem rozpoczną się kolejne nabory wniosków w ramach konkursów skierowanych dla przedsiębiorstw sektora MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Z przyjemnością informujemy, iż  już niebawem rozpoczną się kolejne nabory wniosków w ramach konkursów skierowanych dla przedsiębiorstw sektora MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wśród planowanych do uruchomienia konkursów wymienić można:

  • Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, nabór wniosków prowadzony w terminie od 1 czerwca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku oraz
  • Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, nabór wniosków prowadzony na przełomie lipca/września 2016 roku.

Pierwsze z wymienionych działań skierowane jest na wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wartość dofinansowania 20 000 000 PLN, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 PLN, na usługi doradcze: 500 000 PLN.

W ramach drugiego z działań wsparciem zostaną objęte projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy wynoszącym co najmniej 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.  

Już dzisiaj zapraszamy do niezobowiązujących konsultacji Państwa planów z naszymi Doradcami.

Źródło: www.poir.gov.pl