Aktualności

4 sierpnia 2015

Wsparcie tworzenia i prowadzenia dziennych domów opieki medycznej

Ministerstwo zdrowia ogłosiło nabór wniosków w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.

Ministerstwo zdrowia ogłosiło nabór wniosków w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wnioski będzie można składać od 31 sierpnia do 30 października 2015 r. Budżet przeznaczony na najbliższy nabór to 40 mln PLN.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z biurem METROPOLIS, tel. +48 61 820 54 44.

Źródło: http://www.zdrowie.gov.pl