Wsparcie przetwórców rolno-spożywczych w zakresie prac badawczo-naukowych

W przyszłym roku ARiMR planuje uruchomić nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania M16 Współpraca, którego celem jest wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie przeprowadzania prace badawczo-rozwojowych.  

O wsparcie mogą ubiegać się grupy,  składające się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

 • rolnicy,
 • właściciele lasów,
 • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) oraz uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

Dotacje, w wysokości do 12 mln PLN można uzyskać na:

1.    Budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją obiektów lub infrastruktury.

2.    Zakupu lub instalacja:

 • nowych maszyn lub urządzeń,
 • nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań stosowanych lub prac rozwojowych,
 • wartości niematerialnych i prawnych.

3.    Koszty badań:

 • zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi,
 • amortyzacja aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji,
 • odpłatne korzystanie w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji,
 • wynagrodzenie pracowników naukowych podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej, w tym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych lub naukowych oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, wykonujących badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą.
 1. Koszty ogólne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do skontaktowania się z doradcami METROPOLIS.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/