Aktualności

26 kwietnia 2015

Wsparcie ochrony różnorodności biologicznej w województwie opolskim

W dniach od 4  do 11 maja 2015 r.

W dniach od 4  do 11 maja 2015 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Konkurs będzie wspierał projekty z zakresu:

 • reintrodukcji, ochrony ex situ, ochrony in situ gatunków zagrożonych, ochrony i odbudowy zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody ( w tym położonych na obszarach Natura 2000),
 • tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime,
 • budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej,
 • podniesienia standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
 • opracowania planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000) , inwentaryzacji przyrodniczej,
 • tworzenia nowych oraz ochrony, pielęgnacji i konserwacji istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

O wsparcie do 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie w wysokości 4,5 mln PLN będą mogły ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • parki krajobrazowe,
 • rezerwaty przyrody,
 • organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne prowadzące działalność non-profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania,
 • jednostki sektora finansów publicznych.
 • uczelnie wyższe,
 • przedsiębiorstwa (wykonujące usługi publiczne, których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Przewidziany budżet to majowy nabór to 3 750 000,00 Euro.

Źródło: http://rpo.opolskie.pl/