Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Nabór wniosków prowadzony będzie od 04.04.2018 roku do 08.05.2018 roku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

FINANSE
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
  2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
  3. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu: - do 60% - dla średniego przedsiębiorcy; - do 75% - dla małego przedsiębiorcy; - do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego; - do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000,00 zł,
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000,00 zł

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: https://www.poir.gov.pl/