Wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo - rozwojową

Informujemy, iż Departament Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 20.11.2017 roku do dnia 19.01.2018 roku.

NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

FINANSE
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 2 000 000 PLN.
Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane, określone w Regulaminie konkursu, w podziale na rodzaje pomocy:

  • pomoc regionalną (od 10 – 70% w zależności od województwa, w którym realizowana jest inwestycja),
  • pomoc na prace rozwojowe (od 25% do 45%),
  • pomoc de minimis (od 25% do 45%),

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 460 000 000,00 PLN.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: https://www.poir.gov.pl/