Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP w Aglomeracji Wałbrzyskiej

Gmina Wałbrzych, pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie dla Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MSP – ZIT AW, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat).

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS2) przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu  oraz  zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

  1. MŚP,
  2. zgrupowania i partnerstwa MŚP.

Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINASOWANIE?
Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania  1.5 Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP– ZIT AW, którego celem szczegółowym jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, np.:

  • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej  lub produktowej.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie od 01.09.2017 roku do dnia 31.10.2017 roku.

ZASADY DOFINANSOWANIA
Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

  1. dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  2. dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Jeśli wśród Państwa planów inwestycyjnych jest zakup nowych maszyn, urządzeń, oprogramowania, wprowadzenie do oferty nowych lub udoskonalonych produktów/usług, a dodatkowo planujecie Państwo realizację inwestycji na terenie aglomeracji Wałbrzyskiej przedmiotowy konkurs jest skierowany właśnie dla Was.

Źródło: http://www.ipaw.walbrzych.eu/