Wsparcie eksportu dla mazowieckich przedsiębiorstw

Jeszcze w kwietniu zostanie uruchomiony konkurs w ramach RPO WM Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, którego celem jest zwiększenie handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych.

TERMIN OGŁOSZENIA NABORU
Kwiecień 2018 r.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP,
 • konsorcja.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

 Źródło: www.funduszedlamazowsza.eu