Wsparcie działów B+R na Mazowszu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków w ramach POWM  2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

W ramach konkursu wspierane będą:

  • inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług,
  • tworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie do 80% kosztów kwalifikowanych m.in. na:

  • materiały budowlane i roboty budowlane polegające na budowie lub dostosowaniu budynków do wykorzystania w celach badawczo-rozwojowych,
  • nabycie, wytworzenie lub modernizacja środków trwałych przeznaczonych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Wnioski aplikacyjne można składać do 4 grudnia 2017 r. 

Zapraszamy do konsultowania Państwa projektów.

Źródło: www.funduszedlamazowsza.eu