Wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych

Miło mi poinformować, że został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie pożyczki preferencyjnej JESSICA 2 w ramach poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pożyczki udzielane będą na:

 • projekty dotyczące rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych;
 • przebudowę lub adaptację budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych;
 • działania inwestycyjne podporządkowane rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • budowę, rozbudowę, modernizację lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych (o ile przyczyni się to do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji);
 • wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej.

Wsparcie będzie udzielane w formie pożyczki preferencyjnej. Poniżej znajdą Państwo warunki niniejszej pożyczki:

 • minimalna wartość pożyczki: 500 tys. PLN,
 •  maksymalna wartość pożyczki: 20 mln PLN,
 • oprocentowanie pożyczki: ustalane na podstawie stopy referencyjnej NBP i może być obniżone o tzw. wskaźnik społeczny, który może wynosić od 0 do 80% (minimalny poziom oprocentowanie to 0,25%),
 • okres udzielenia pożyczki: do 20 lat,
 • maksymalny udział pożyczki – do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu (w przypadku pożyczek z pomocą regionalną max. 70% kosztów kwalifikowalnych),
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki: do 12 miesięcy.

O finansowanie mogą starać się zarówno przedsiębiorcy jak również  JST, ich związki i stowarzyszenia, instytucje kultury, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie oraz  wiele innych podmiotów,

Przewidywany budżet konkursu to 112,6 mln PLN.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły aż do wyczerpania budżetu przewidzianego konkursem przez Bank Gospodarstwa Krajowego (Operator Programu) .

Jeśli są Państwo zainteresowani taką formą wsparcia to zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami, którzy przedstawią szersze informacji odnośnie naboru.

Źródło: https://www.bgk.pl/