Aktualności

6 października 2015

Wsparcie dla IOB w województwie opolskim

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinasowanie w ramach RPO Województwa Opolskiego do Działania 2.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinasowanie w ramach RPO Województwa Opolskiego do Działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu, który będzie trwał od 19 do 26 października 2015 r.  O wsparcie mogą ubiegać się projekty, których celem jest rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw.

W ramach najbliższego naboru wnioskować mogą:

  • instytucje otoczenia biznesu, w tym jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to:

  • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85%,
  • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – 70%.

Przewidziany budżet konkursu to 6 360 750,00 PLN.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS (tel. +48 61 820 54 44).

Źródło: http://rpo.opolskie.pl/