Wsparcie dla działalności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw w województwie warmińsko - mazurskim

W terminie od 31 marca 2017 roku do 21 kwietnia 2017 roku Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach działania RPO WiM 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw.

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa (MŚP i duże),
  • Grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże;
  • Konsorcja: przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

W poddziałaniu o środki mogą wnioskować duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że zostanie wykazany mechanizm zapewnienia wchłonienia wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

Działalność beneficjenta musi być prowadzona, a lokalizacja siedziby/oddziału musi się znajdować, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego
    w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
  • Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

W ramach typu możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw.

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe. Polega ono na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji)1. Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. W przypadku projektów realizowanych przez duże firmy preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 30 czerwca 2019 r. Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 dla danego typu projektu w konkursie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Badanie przemysłowe: małe przedsiębiorstwo 70%, średnie przedsiębiorstwo 60%, duże przedsiębiorstwo 50%; Eksperymentalne prace rozwojowe: małe przedsiębiorstwo 45%, średnie przedsiębiorstwo 35%, duże przedsiębiorstwo 25%; Studium wykonalności: małe przedsiębiorstwo 70%, średnie przedsiębiorstwo 60%, duże przedsiębiorstwo 50%; Infrastruktura B+R: małe przedsiębiorstwo 70%, średnie przedsiębiorstwo 60%, duże przedsiębiorstwo 50%. Uzyskanie praw wyłącznych 50%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

10 827 500 złotych