Aktualności

6 lipca 2015

WRPO 2014+ Kolejna wersja uszczegółowienia

W dniu 23 czerwca 2015 r.

W dniu 23 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął kolejną wersję szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Uszczegółowienie wraz z załącznikami:

  • Zał. 1 tabela transpozycji
  • Zał. 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
  • Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (1.2, 1.4, 1.5.2, 3.1, 3.2, 3.3.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 9.2, 9.3)
  • Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS
  • Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych
  • Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+
  • Tabela zmian do Uszczegółowienia, 1.3 na 1.4

uzupełniają  informacje o kryteriach przyznawania dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dostępnymi na stronie www WRPO2014+. Pozwoli to Państwu poznać rodzaje projektów, jakie będą preferowane w obecnej perspektywie.

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl