Aktualności

7 września 2015

We wrześniu rusza nabór wniosków z WRPO 2014+ na dofinansowanie rozwoju eksportu

Już od 22.

Już od 22.09.2015 r. do 6.10.2015 r. do godziny 15.30 UMWW przyjmował będzie wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu na  projekty polegające na wdrożeniu planu rozwoju eksportu poprzez realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

Działania obowiązkowe:

  1. Doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych.
  2. Poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania).
  3. Uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup).
  4. Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej.
  5. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach.
  6. Wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

Działania dodatkowe:

  1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy.
  2. Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą.
  3. Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy.
  4. Organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Wnioskować mogą: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy.

Szczegółowa lista wnioskodawców wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie została umieszczona w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz w regulaminie konkursu.

Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 19 900 000,00 PLN.

Wszystkich przedsiębiorców chcących zwiększyć udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem, poszukujących zagranicznych kontrahentów i nowych rynków zbytu zapraszamy do kontaktu z doradcami METROPOLIS.

Źródło: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl