Aktualności

26 kwietnia 2015

Uszczegółowienie WRPO 2014+ v. 1.1

Pojawia się coraz więcej szczegółów dotyczących naborów w ramach nowego WRPO 2014+.

Pojawia się coraz więcej szczegółów dotyczących naborów w ramach nowego WRPO 2014+. Na stronie UMWW zamieszczono najnowszą wersję uszczegółowienia. Jest to część 1 szczegółowego opisu osi priorytetowych programu operacyjnego, w której przekazano informacje jedynie dla poniższych działań:

 • Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski
 • Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
 • Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu
 • Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
 • Działanie 7.3. Ekonomia społeczna
  - Poddziałanie 7.3.1. Ekonomia społeczna - projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  - Poddziałanie 7.3.2. Ekonomia społeczna - projekty konkursowe
 • Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
  - Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna
  - Poddziałanie 8.1.3. Kształcenie ogólne - Cyfrowa Edukacja Wielkopolsk@- projekt pozakonkursowy
 • Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie
 • Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
  - Poddziałanie 8.3.3. Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w dokumencie oraz do kontaktu z naszymi doradcami.

Źródło: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/