Aktualności

11 marca 2015

Uruchomiono nabór wniosków do Programu Wsparcie w ramach dużego bonu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu.  Celem Programu będącego kontynuacją i uzupełnieniem realizowanego dotychczas programu Bon na innowacje, jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich mikro i małych przedsiębiorców poprzez wsparcie projektów o większym stopniu zaawansowania technologicznego i innowacyjnego.

Termin naboru: od 10 marca 2015 r. do 21 kwietnia 2015 r., do godz. 16.00.

Beneficjenci: mikro i mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność produkcyjną posiadający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poziom dofinansowania: do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 50 000 PLN.

Koszty kwalifikowane: zakup usług wymienionych w następujących etapach:

I. Etap przygotowawczy polegający na analizie możliwości i potrzeb produkcyjnych przedsiębiorcy mogący obejmować następujące usługi:

 • opracowanie oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy;
 • opracowanie planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji;
 • opracowanie prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu;
 • opracowanie strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu.

Uwaga: Wartość wydatków kwalifikowanych etapu przygotowawczego nie może przekroczyć 20% całkowitej kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w projekcie.

II. Etap opracowania nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącego ulepszenia wyrobu lub technologii produkcji.

III. Etap wdrożenia nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji. W ramach wdrożenia możliwe jest np.

 • opracowanie planu wdrożenia do produkcji wykonanego w ramach Projektu,
 • opracowania, wykonania testów opracowanego prototypu,
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych certyfikatów,
 • usługa dostosowania technologii produkcji uwzględniająca wymagania opracowanego wyrobu lub technologii produkcji,
 • wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu.

Usługi wykonane w ramach wdrożenia powinny mieć na celu przygotowanie wyrobu do produkcji oraz określenie wymagań produkcyjnych, jednakże działania i koszty związane z uruchomieniem produkcji ponosi przedsiębiorca (wykluczone jest zatem kwalifikowanie w ramach Projektu wydatków o charakterze inwestycyjnym mającym na celu np. wyposażenie linii technologicznej przedsiębiorcy).

Etapem koniecznym do zrealizowania w ramach Programu jest etap II, tj. opracowanie nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczące ulepszenie wyrobu lub technologii produkcji.

Możliwe warianty realizacji Projektu w ramach Programu to:

 • etap II,
 • etap I + II,
 • etap II + III lub
 • etap I + II + III.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet konkursu: 4 120 000,00 PLN.

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego i stanowi refundację. Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Pomoc finansowa w ramach Programu stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu i do kontaktu z naszymi doradcami.

Źródło:http://www.parp.gov.pl