NASZE PROJEKTY

Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna”

Zobacz więcej

ROMAN WIERTELAK
Prezes Zarządu

„Dzięki współpracy z firmą METROPOLIS, pozyskaliśmy dotację do budowy instalacji do produkcji energii z biogazu, powstającego z osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Kucharach k/ Kalisza. Dofinansowanie w wysokości ponad 2,7 mln złotych otrzymaliśmy w ramach działania 3.7 WRPO, wdrażanego przez WFOŚiGW w Poznaniu. W chwili obecnej, już ponad trzyletnia współpraca z firmą METROPOLIS zaowocowała stworzeniem nowoczesnej infrastruktury do oczyszczania ścieków i produkcji energii na terenie naszej oczyszczalni. Dzięki temu, możemy jeszcze lepiej spełniać swoje zadania, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego w naszym regionie.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

2 793 657PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Budowa instalacji do produkcji energii z biogazu w układzie kogeneracji o mocy 0,4 MW na terenie oczyszczalni ścieków w Kucharach k/ Kalisza 2 793 657,60 PLN

 

 

wszystkie projekty