Aktualności

19 października 2016

SOKÓŁ Innowacyjne technologie dla środowiska

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie z działania SOKÓŁ.

Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji  (KIS):

  • Zrównoważona energetyka:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo
  • Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku).
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.

 

W ramach ww. działania możliwe jest dofinansowanie dwóch rodzajów projektów:

  1. BADAWCZYCH

Dofinansowanie prac badawczo – rozwojowych nad opracowaniem nowego produktu, usługi, technologii w zakresie czterech ww. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KOSZTY KWALIFIKOWANE: koszy zatrudnienia osób zaangażowanych w realizacje badań, koszty zakupu materiałów, koszty badań podzleconych, koszty zakupu ŚT oraz WNiP).

  1. INWESTYCYJNYCH

Dofinansowanie kosztów związanych z wdrożeniem innowacyjnych technologii, wpisujących się w jedną z powyższych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KOSZTY KWALIFIKOWANE: roboty budowlane, zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, zakup WNiP).

Jeśli mieliby Państwo projekt, jaki chcielibyście przedyskutować pod kątem przedstawionej możliwości wsparcia serdecznie zapraszam do kontaktu.

Źródło:

http://www.nfosigw.gov.pl/