Przypominamy o trwającym naborze wniosków na OZE w województwie lubelskim

Do 31 maja 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Na co i kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  • Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
  • Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
  • Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowę przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
  • Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagającą przesyłania jej na duże odległości.
  • Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Budżet konkursu

Kwota przeznaczona na konkurs: 92 617 864,02 zł.

Jakie dokumenty należy posiadać na moment złożenia wniosku?

Na moment składania wniosku o dofinansowanie należy dysponować dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków dla realizacji projektu, decyzją lokalizacyjną (MPZP lub WZ), opinią o innowacyjności

Możliwe dostarczenie: dokumentacji OOŚ, pozwolenia na budowę, umowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Jakie dofinansowanie otrzymam?

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Co do zasady maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną wynosi 80%.

ALE.. podstawą wyliczenia dofinasowania są koszty kwalifikowane liczone, nie jako wartość netto inwestycji (tak było dotychczas), ale od różnicy między kosztem naszej instalacji, a kosztem instalacji referencyjnej. Inwestycja referencyjna dla OZE to inwestycja w konwencjonalne źródło energii o takiej samej mocy pod względem efektywnej produkcji energii.

W celu ustalenia na jaki poziom dofinansowania może liczyć Państwa projekt proszę o kontakt.