Aktualności

27 lipca 2015

Przygotowanie terenów inwestycyjnych – pierwsze konkursy w województwie łódzkim

Dnia 30 czerwca 2015 r.

Dnia 30 czerwca 2015 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłosiła nabór wniosków do Poddziałania II.1.1 "Tereny inwestycyjne".

Nabór wniosków o dofinansowanie trwać będzie w terminie od 17 do 27 sierpnia 2015 roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w/w projektów w ramach konkursu wynosi 12 000 000 EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 49 546 800 PLN.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów. Przez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych rozumie się (w zależności od zapotrzebowania potencjalnych inwestorów) w szczególności: prace studyjno-koncepcyjne dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych, badania geotechniczne, uporządkowanie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych, modernizację wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej oraz wyposażenie w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę, tj. budowę, przebudowę, remont lub modernizację obiektów budowlanych w ograniczonym i niezbędnym zakresie.

Konkurs skierowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem METROPOLIS.

Źródło: www.rpo.lodzkie.pl