Prowadzisz działalność na terenie Warmii i Mazur? Chciałbyś wprowadzić nowe produkty lub usługi do oferty swojej firmy?

Potrzebujesz nowych maszyn, urządzeń, narzędzi? Masz szansę na dofinansowanie dla swojej inwestycji.

W terminie od 31 marca 2017 roku do 19 maja 2017 roku Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach działania RPO WiM 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R/

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP
  • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Działalność beneficjenta musi być prowadzona, a lokalizacja siedziby/oddziału musi się znajdować, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach niniejszego poddziałania skierowane zostanie na  wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych. Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej/procesowej w skali co najmniej regionu (projekty po etapie pierwszej produkcji).

Uzupełniającym elementem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.

Preferowane będą inicjatywy będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych wypracowanych w ramach poddziałania 1.2.1 i 1.2.2  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020.

Preferencje uzyskają projekty innowacyjne w skali co najmniej krajowej oraz projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 31 sierpnia 2018 r. Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projekty dla średnich przedsiębiorstw.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

20 001 385,22 PLN