Aktualności

6 lipca 2015

PROW 2007-2013 – Możliwość przesunięcia terminu realizacji projektu do 30 września 2015 r.

Dzięki znowelizowaniu: rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przyznawania pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które weszło w życie 16 czerwca oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i zasad przyznawania pomocy z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", które weszło w życie 18 czerwca br.

Dzięki znowelizowaniu:

  • rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przyznawania pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które weszło w życie 16 czerwca oraz
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i zasad przyznawania pomocy z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", które weszło w życie 18 czerwca br.

umożliwiono wydłużenie terminu składania wniosków o wypłatę pomocy z obu działań do 30 września 2015 r., czyli o trzy miesiące dużej niż we wcześniej obowiązujących przepisach.

Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba najpierw złożyć do 30 czerwca 2015 r. w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o zmianę umowy. Wówczas zostanie przygotowany aneks do umowy, w którym określone zostaną m.in. termin zakończenia inwestycji i złożenia wniosku o płatność, a także terminy na dokonanie ewentualnych zmian we wniosku.

Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o płatność końcową skróci jednak do 7 dni czas na złożenie ewentualnych uzupełnień do wniosku o płatność. 

Zmian dokonano celem umożliwienia otrzymania dofinansowania jak największej grupie beneficjentów oraz zwiększenia poziomu wykorzystania środków z PROW na lata 2007-2013.

Źródło: www.arimr.gov.pl