Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw – dofinansowanie w województwie małopolskim

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
 • jednostek naukowych,
 • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji otoczenia biznesu
  reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 1. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 2. przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 3. tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 4. walidacja danego rozwiązania,
 5. uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 6. wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

FINANSE
Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych zależy od wielkości przedsiębiorcy – Wnioskodawcy, rodzaju prowadzonych prac badawczo – rozwojowych, rozporządzenia w oparciu o które będzie wnioskowali o dofinansowanie planowanych do przeprowadzenia prac B+R.

Poziom dofinansowania waha się w przedziale od 25 -80%

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 67 438 578, 35 PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 28.02.2018 roku do 25.09.2018 roku.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/