Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – konkurs w lubelskim dla przedsiębiorstw MŚP

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski można składać w terminie od 30.04.2018 r. do 01.06.2018 r. do godziny 15:00:00

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  1. Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach,
  2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
  3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych,
  4. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii  (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
  5. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).
Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).
Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

FINANSE

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 65 %
  • średnie przedsiębiorstwa: 55 %
  • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 45 %

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 110 105,90 PLN.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: https://rpo.lubelskie.pl/