Poddziałanie 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii

Informujemy, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.2 „dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, polegające na budowie oraz przebudowie sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110 kV).

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 15 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 29.09.2017 roku do dnia 30.11.2017 roku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do skontaktowania się z doradcami METROPOLIS.

Źródło: http://wrpo.wielkopolskie.pl/