PO IiŚ - aktualizacja harmonogramu naboru wniosków

Informuję, że pojawiła się aktualizacja harmonogramu naboru wniosków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z opublikowanym dokumentem we wrześniu 2018 roku planuje się nabór wniosków o dofinansowanie dla następujących poddziałań:

  1. Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Konkurs będzie dedykowany projektom z zakresu wytwarzania energii elektrycznej. W konkursie preferencje będą mogły uzyskać projekty realizowane w ramach klastrów energii. Wspierane typy projektów: Budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących odnawialne źródła energii.
  1. Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Wspierane typy projektów: Budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo - dotyczy jednostek powyżej 20 MW; Budowa nowych/przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy cieplnej mniejsze lub równej 20 MW, w przypadku instalacji opartych o inne paliwa; Realizacja kompleksowych projektów dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu.

Jeśli macie Państwo projekt, który potencjalnie wpisuje się w ww. działanie i chcielibyście skonsultować możliwość otrzymania wsparcia zachęcam do kontaktu w celu umówienia spotkania.

Źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/