PO IiŚ 1.6.2 – to już drugi konkurs dla sieci ciepłowniczych i chłodniczych dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II już nabór wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

W ramach ogłoszonego konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
  • spółdzielnie mieszkaniowe.

Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na:

  • budowie sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
  • wykorzystaniu ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/
  • budowie sieci ciepłowniczych; budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

Ogólna pula środków, przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 125 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie składać można w terminie od 28.02.2017 roku do dnia 28.04.2017 roku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z METROPOLIS w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej. Posiadamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu Funduszy UE w przedmiotowym zakresie, w tym również bezpośrednio z Po IiŚ, Poddziałanie 1.6.2. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy przygotować Państwa projekt do wnioskowania o wsparcie.