PO IiŚ 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji – II nabór wniosków ogłoszony

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Konkurs skierowany jest na dofinansowanie kosztów budowy nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).

O dofinansowanie mogą ubiegać się poniżej wymienione podmioty, będące koordynatorem lub członkiem klastra energii:

  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 200 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 30.09.2017 roku do dnia 28.11.2017 roku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do skontaktowania się z doradcami METROPOLIS.

Źródło: http://poiis.nfosigw.gov.pl/