Pierwszy nabór na OZE w województwie lubuskim

Informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla długo wyczekiwanego Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typ I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 22 stycznia 2018 r. i zakończy się w dniu 31 marca 2018 r.

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są następujące typy Wnioskodawców:

  • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa);
  • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
  • Spółki prawa handlowego będące własnością JST;

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na:

  • budowę nowych źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną (np. z wykorzystaniem energii wiatrowej, wodnej, słonecznej),
  • przyłączanie jednostek wytwórczych OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Pomoc zostanie przeznaczona na instalacje OZE, których moc wyniesie:

  • en. wodna (do 5 MWe),
  • en. wiatru (do 5 MWe),
  • en. słoneczna (do 2 MWe),
  • en. biogazu (do 1 MWe),
  • en. biomasy (do 5 MWe).

Na moment składania wniosku wymagane jest posiadanie kompletu dokumentów, w tym pozwolenia na budowę. Możliwa jest jednak realizacja projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W tym przypadku na moment składania wniosku pozwolenie na budowę nie jest wymagane.

Źródło: http://rpo.lubuskie.pl/