Ogłoszono nabór wniosków na inwestycje w MŚP w województwie mazowieckim

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).

Nabór prowadzony będzie w okresie od 30.06.2017 do 17.07.2017. Budżet przeznaczony na konkursu to 10 mln EUR.

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:

  • mikroprzedsiębiorstwa,
  • małe przedsiębiorstwa,
  • średnie przedsiębiorstwa,

 prowadzące działalność gospodarczą, co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Celem konkursu jest wsparcie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowadzące do zwiększenia zatrudnienia.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

  • rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;
  • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi – 850 000,00 PLN.

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi – 400 000,00 PLN.