Ogłoszenie naboru wniosków w ramach WRPO 1.2

UMWW ogłosił właśnie nabór wniosków w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski", który będzie trwał do 2 lutego 2018 r.


Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
- przedsiębiorcy (MŚP, duże),
- konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni.

Działanie skierowane jest na dofinansowanie następujących typów projektów:

TYP 1: Przeprowadzenie prac badawczo–rozwojowych nad opracowaniem nowego produktu/usługi/technologii (dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych).

TYP 2: Stworzenie lub rozbudowa centrum badawczo – rozwojowego (dotacja na zakup środków trwałych, oprogramowania: 80% dla mikro i małych, 75% średnich, 65% dużych).

TYP 3: Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych B+R.

Wsparcie można otrzymać na następujące koszty kwalifikowane:

 • Dla projektów badawczych:
  • koszty personelu B+R (badaczy techników, laborantów, itp.),
  • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub używanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji,
  • koszty doradztwa i usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;
  • Koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej,
  • koszty ogólne:
   • koszty administracyjne (opłaty za media, telefon, usługi pocztowe, kurierskie, dostawa Internetu, materiały biurowe i eksploatacyjne,),
   • koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników, itp. niezbędnych do stworzenia prototypu.
 • Dla projektów infrastrukturalnych:
  • koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem,
  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu B+R wraz z wdrożeniem,
  • prace i materiały budowlane.

 

Źródło: http://wrpo.wielkopolskie.pl/