Aktualności

6 lipca 2015

Od 1 lipca 2015 r. działa Baza Konkurencyjności dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwój mają obowiązek publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.  

Baza Konkurencyjności jest portalem internetowym, umożliwiającym upublicznianie ogłoszeń (zapytań ofertowych) w celu zbadania rynku i wybrania wykonawcy.

Stosowanie Bazy jest obligatoryjne zarówno dla beneficjentów Programu Kapitał Ludzki jak i Programu Wiedza Edukacja Rozwój:

  • od 1 stycznia 2015 r. dla beneficjentów Programu Kapitał Ludzki zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wartość zamówienia od 14 tys. euro netto).
  • od 1 lipca 2015 r. dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020, z zastrzeżeniem, o którym mowa w podrozdziale 6.5.3 pkt 7 lit a tiret ii.

Regulamin Bazy znajduje się na stronie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło: http://www.power.gov.pl/