Aktualności

16 października 2016

Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z EFRR, EFS i FS w perspektywie 2014-2020

OD 14 października obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zaznaczamy jednak, że do czasu aktualizacji szczegółowych wytycznych dla poszczególnych programów operacyjnych, beneficjentów obowiązują wytyczne programowe. O aktualizacjach wytycznych na poziomach programów będziemy informować.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl