Nowe działanie z PO IR wspierające rozwój firm – Design dla przedsiębiorców

Informujemy, że PARP ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla zupełnie nowego Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW
od 3.07.2018 r. do 31.10.2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorstwa MŚP, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a ich siedziba oraz oddziały nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

  1. uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
  2. uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
  3. realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

FINANSE
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 6 189 000,00 zł
  2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 63 811 000,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00zł, z zastrzeżeniem, że dotyczy wydatków w ramach usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego.

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania tj. 1 500 000,00 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego 500 000,00 zł oraz maksymalnie do 1 000 000,00 zł na inwestycję).

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  1. w zakresie usług proinnowacyjnych: 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu
  2. w zakresie inwestycji początkowej: zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Ogłoszony nabór to zupełnie nowy konkurs, dlatego szczególnie warto przyjrzeć się działaniu. Daje ono Państwu możliwość przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki czemu wytworzony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt. W dalszych krokach możecie Państwo ten produkt wdrożyć poprzez nabycie odpowiednich maszyn, urządzeń, narzędzi, oprogramowania.