Aktualności

7 września 2015

Nabór wniosków z WRPO 2014+ na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych rusza we wrześniu

Już od 22.

Już od 22.09.2015 r. do 9.10.2015 r. do godziny 15.30 UMWW przyjmował będzie wnioski o dofinansowanie w ramach  Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Wydarzenia kulturalne. Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym wsparcie niezbędnej infrastruktury.

Wnioskować mogą:

 1. instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 5. państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
 6. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 7. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania,
 8. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 9. inne instytucje z sektora finansów publicznych,
 10. szkoły wyższe,
 11. przedsiębiorcy jako partnerzy projektów realizowanych przez beneficjentów wskazanych w pkt. 1-10.

Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny: 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 19 900 000,00 PLN.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z doradcami METROPOLIS.

Źródło: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/