Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne. Wybór projektów do dofinansowania dotyczących zmniejszenia zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w przedsiębiorstwach.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać przedsiębiorcy.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINASOWANIE
W ramach działania wspierane będą m.in. przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

 1. Technologie racjonalizacji energii elektrycznej poprzez:
  1. energooszczędne systemy napędowe,
  2. systemy sterowania napędami, np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,
  3. falowniki do pomp i wentylatorów,
  4. energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,
  5. wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej,
  6. energooszczędne systemy oświetleniowe,
  7. prostowniki napędów sieciowych,
  8. niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych,
  9. odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,
  10. budowę/modernizację własnych (wewnętrznych ) źródeł energii w tym z uwaględnieniem kogeneracji.
 2. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez:
  1. izolacje i odwadnianie systemów parowych, odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy ciepła,
  2. termomodernizację budynków przemysłowych i biurowych,
  3. rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,
  4. modernizację wewnętrznych sieci grzewczych,
  5. wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,
  6. budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym zuwzględnieniem kogeneracji.
 3. Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
 4. Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski należy składać od 01.08.2017 roku do 22.12.2017 roku.

ZASADY I FORMA DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki na następujących warunkach:

 • poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • kwota pożyczki: od 1 mln PLN do 200 mln PLN,
 • oprocentowanie pożyczki:
  • na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% w skali roku;
  • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.
 • okres finansowania: maksymalnie 15 lat liczony od planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • pożyczka nie ulega umorzeniu.

BUDŻET KONKURSU
Kwota środków przeznaczona na zwrotną formę dofinansowania (pożyczka) projektów w ramach naboru: 500 mln PLN.

WAŻNE INFORMACJE

 • W celu ubiegania się o dofinansowanie należy zlecić przygotowanie audytu energetycznego przedsięwzięcia, sporządzonego zgodnie z dokumentem pn. „Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu efektywności energetycznej do WNIOSKU  O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 4)EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”;
 • do wsparcia kwalifikowani są Wnioskodawcy, spełniający wymóg formalny w postaci wielkości przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie nie mniejszej niż 2GWh/rok.

Jeśli posiadacie Państwo inwestycję, jaka potencjalnie wpisuje się w przedmiotowe Działanie i chcielibyście pozyskać na nią dofinansowanie jest to odpowiedni moment, by rozpocząć niezbędne przygotowania.  Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/