Nabór wniosków o dofinansowanie w województwie świętokrzyskim dla inwestycji OZE

Informuję, iż ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST ,
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)  w tym producenci rolno – spożywczy,
 • duże przedsiębiorstwa
 • uczelnie,
 • związki i stowarzyszenia JST,
 • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • instytucje kultury (z wyłączeniem związków wyznaniowych).

 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINASOWANIE?
W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na:

 • budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakup urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, aerotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
 • budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
 • budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
 • budowie i montażu instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji).

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie od 30.06.2017 roku do 29.12.2017 roku.

 

ZASADY DOFINANSOWANIA

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji.
Co do zasady maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną wynosi 80%
UWAGA!!!  Podstawą wyliczenia dofinasowania są koszty kwalifikowane liczone, nie jako wartość netto inwestycji (tak było dotychczas), ale od różnicy między kosztem naszej instalacji, a kosztem instalacji referencyjnej. Inwestycja referencyjna dla OZE to inwestycja w konwencjonalne źródło energii o takiej samej mocy pod względem efektywnej produkcji energii.
W celu ustalenia na jaki poziom dofinansowania może liczyć Państwa projekt proszę o kontakt.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 75 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

 

POZIOM GOTOWOŚCI PROJEKTU

Aby ubiegać się o dofinansowania Wnioskodawca musi posiadać komplet dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, w tym również pozwolenie na budowę.
W ramach Działania możliwa jest również realizacja projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wówczas pozwolenie na budowę można dołączyć przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność.
 

Jeśli posiadacie Państwo inwestycję, jaka potencjalnie wpisuje się w przedmiotowe Działanie i chcielibyście pozyskać na nią dofinansowanie jest to odpowiedni moment, by rozpocząć niezbędne przygotowania.  Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Źródło: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php