Nabór wniosków na Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, POIR 2.1

W terminie 8 maja do 7 lipca 2017 r. planowany jest nabór wniosków w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W naborze wnioskować mogą przedsiębiorcy.

W ramach działania 2.1 PO IR pomoc może być udzielona na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Budżet konkursu 900 000 000 PLN, w tym:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 87 570 000,00 PLN
 • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 812 430 000,00 PLN.

Zasady finansowania projektów

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000,00 PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000,00 EUR.

Koszty kwalifikowane projektu zostały określone w rozporządzeniu CBR. Do kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

 1. nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

c) nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

d) w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

 1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,
 2. nabycia robót i materiałów budowlanych,
 3. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzy jest projekt,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata,

 1. spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,
 2. spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4) poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
 3. Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.
 4. Przedsiębiorca w ramach pomocy de minimis może objąć wnioskiem koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu
 5. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych wymienionych w pkt 1) i  5) nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółowych informacji.

Źródło: https://www.poir.gov.pl/