Aktualności

6 września 2016

Nabór wniosków na małe przetwórstwo już w październiku

Ogłoszono nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji polegających na podejmowaniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego przez rolnika, domownika lub małżonka rolnika podlegającego w pełnym zakresie ubezpieczeniu w KRUS.

Termin naboru:  od 29 września do 28 października 2016 r.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli,
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku,
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
  • nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:
   • producentami rolnymi,
   • grupami lub organizacjami producentów,
   • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów
   • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

z wyłączeniem przetwórstwa miodu, produktów runa leśnego lub dziczyzny, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego bądź wyłącznie produktów rolnych wytworzonych w ramach prowadzonej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działalności rolniczej.

Warunki wsparcia

 • poziom dofinansowania do 50 % kosztów kwalifikowalnych.
 • limit pomocy na jednego beneficjenta - 300 000 PLN. 
 • minimalna wysokość pomocy - 10 tys. PLN

Kryteria wyboru

 • innowacyjność operacji (5 pkt)
 • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał  nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt) 
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),
 • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Zakres wsparcia

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1)zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do:

 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • przetwarzania produktów rolnych,
 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
 • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 • oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania,

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

 • budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,
 • pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • kosztorysów,
 • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
 • przygotowania biznesplanu,
 • sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Źródło: arimr.gov.pl