Aktualności

7 czerwca 2016

Nabór Wniosków do PO IR 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand"

W dniach od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r.

W dniach od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Poddziałanie 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand".

W ramach konkursu przedsiębiorcy (MŚP) będą mogli uzyskać wsparcie na projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność w jednej z poniższych branż:

 • sprzęt medyczny;
 • kosmetyki,
 • IT/ICT,
 • jachty i łodzie,
 • meble,
 • polskie specjalności żywnościowe,
 • sektor usług prozdrowotnych.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 • koszty reklamy w mediach targowych;
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu;
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
  - do 60% - dla średniego przedsiębiorcy,
  - do 75% - dla małego przedsiębiorcy,
  - do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,
  - do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z doradcami METROPOLIS.

Źródło: http://poir.parp.gov.pl/