Aktualności

13 lipca 2016

Nabór wniosków dla przedsiębiorców w woj. kujawsko-pomorskim

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP:

  • Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln PLN,
  • Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln PLN.

 

O wsparcie do 55% kosztów kwalifikowanych, mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy planują:

  • wdrażać wyniki prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów,
  • nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych,
  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

 

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 132 783 000,00 PLN w tym:

  • Schemat 1: 44 261 000,00 PLN,
  • Schemat 2: 88 522 000,00 PLN.

 

Wnioski należy składać w terminie od 19.09.2016 r. do 30.09.2016 r.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z doradcami METROPOLIS.

 

Źródło: http://www.mojregion.eu/