Aktualności

11 października 2016

Nabór wniosków dla MŚP w dolnośląskim

Z radością informuję, iż Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.5.1 Schemat A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw do 2 lat (dla mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat ogłoszono odrębny konkurs).

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  1. MŚP,
  2. zgrupowania i partnerstwa MŚP,

z wyłączeniem przedsiębiorstw działających do 2 lat.

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:

  • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Innowacja produktowa - oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
Innowacja procesowa - oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

BUDŻET KONKURSU

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 12 975 025 EUR (około 56 358 318,59 PLN).

 

WARUNKI WSPARCIA

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 4 000 000 PLN.

 

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

  • dla mikro i małych przedsiębiorców- do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
  • dla średnich przedsiębiorców – do 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od godz. 8.00 dnia 31.10.2016 r. do godz. 15.00 dnia 09.11.2016 r.

Źródło:

http://rpo.dolnyslask.pl/