Nabór na OZE w województwie zachodniopomorskim

Informuję, iż w województwie zachodniopomorskim planowany jest kolejny nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.10 Zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wnioski składać można w terminie od 31.01.2017 roku do 28.02.2017 roku.

Na co i kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą starać się m.in. Przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest na budowę, rozbudowę, modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:

  • dla energii wodnej (do 5 MWe),
  • dla energii wiatru (do 5 MWe),
  • dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),
  • dla energii geotermalnej (do 2 MWth),
  • dla energii z biogazu (do 1 MWe),
  • dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe),
  • dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe),
  • dla energii wytwarzanej z biomasy w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności(do 5 MWe),
  • dla energii wytwarzanej z biogazu w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 1 MWe).

Budżet konkursu
Kwota przeznaczona na konkurs: 75 200 000,00 zł w tym:
kwota 37 600 000,00 zł przeznaczona będzie na projekty dotyczące wytwarzania tylko i wyłącznie energii cieplnej z OZE,
kwota 37 600 000,00 zł przeznaczona będzie na projekty pozostałe.

Jakie dokumenty należy posiadać na moment złożenia wniosku?
Na moment składania wniosku o dofinansowanie należy dysponować przynajmniej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Możliwa jest również realizacja projektu w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Jakie dofinansowanie otrzymam?
Co do zasady maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną wynosi 80%.
ALE... podstawą wyliczenia dofinasowania są koszty kwalifikowane liczone, nie jako wartość netto inwestycji (tak było dotychczas), ale od różnicy między kosztem naszej instalacji, a kosztem instalacji referencyjnej. Inwestycja referencyjna dla OZE to inwestycja w konwencjonalne źródło energii o takiej samej mocy pod względem efektywnej produkcji energii.

W celu ustalenia na jaki poziom dofinansowania może liczyć Państwa projekt proszę o kontakt.

Źródło:

http://www.rpo.wzp.pl/