Nabór na OZE w województwie warmińsko - mazurskim

W terminie od 31 marca 2017 roku do 26 kwietnia 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach działania RPO WiM 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Kto może składać wnioski?

 • Przedsiębiorstwa;
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
 • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Zadanie 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.
 • Zadanie 2: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth
 • Zadanie 3: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.
 • Zadanie 4: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.
 • Zadanie 5: Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • do 60% dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw,
 • do 70% dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw,
 • do 80% dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw.

UWAGA! Wskazany powyżej poziom wsparcia nie jest obliczany od całkowitej sumy kosztów kwalifikowanych. Celem ustalenia maksymalnego poziomu wsparcia dla planowanej inwestycji prosimy o kontakt z METROPOLIS.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

177 228 286,32 PLN